Käesoleva lehe töös võib esineda tõrkeid, sest kasutad aegunud veebilehitsejat. Palun uuenda oma veebilehitsejat.

Internet nutiseadmes

Parima keskmise kiirusega EMT 4G internetti saad kasutada nii telefonis, tahvlis kui sülearvutis.

Meie 4G internet on:

  • parima keskmise kiirusega mobiilne internet Eestis
  • suurima ulatusega, kattes tervelt 97% Eestimaast (TJA uuring)

Kuumaksuvaba EMT internet

Kui vajad nutiseadmega mobiilset internetti ajutiselt kasutada, siis sobib sulle Kuumaksuvaba EMT Internet. See on EMT Interneti toega SIM-kaart, millega saad mobiilset internetti kasutada liitumislepingut sõlmimata.

Vaatan lähemalt

Tingimused

EMT Interneti kasutamistingimused


Tingimused

1. EMT GPRS, EDGE, 3G, 3,5G ja 4G pakettandmeside (edaspidi EMT Internet või Teenus) klientide suunas ei lubata ühtegi sissetulevat IPv4, IPv6 ega ühtegi teist andmesideühendust, v.a vastusepaketid EMT Internet kliendi poolt alustatud andmesideühendustele.

Sissetulevad ühendused on lubatud teenuse "Staatiline IP" kasutuse puhul. Juhul, kui kliendil on kasutusel teenus "IP Filter", siis on sissetulevad ühendused lubatud või keelatud vastavalt kliendi häälestusele.

2. Internet.emt.ee APN-i kasutades saab Klient ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte dünaamilist avalikku IP aadressi, mis võib olla transleeritud seadmele eraldatud privaatsest IP aadressist. APN-i wap.emt.ee kasutades saab ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte dünaamilist privaatset IP aadressi.
2.1.Teenuse "Staatiline IP" puhul saab ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte staatilist avalikku IP aadressi.

3. Kliendi väljuva e-posti serveriks (SMTP protokolli kasutamine) on EMT Internet andmesideühendusel lubatud ainult järgmine server: gprsmail.emt.ee.
3.1 Pahavara leviku tõkestamiseks on turvalisuse huvides suletud EMT mobiilsest internetist väljuvad UDP ja TCP pordid 135-139.

4. EMT võib klientide poolt saadetavatele e-kirjadele rakendada tehnilist kontrolli ning ettehoiatamata märgistada või mitte edasi toimetada rämpspostiks või viirusteks kvalifitseeruvaid e-kirju.

5. Klient hoidub sooritamast ning ei võimalda ka kolmandatel isikutel sooritada toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:5.1. ligipääsu loomine ressurssidele, millele ligipääs ei ole kliendile lubatud, sealhulgas võrgusõlme ressursside kasutamine, turvasüsteemide analüüs, mingi pordi oleku kontrollimine või operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme operaator;
5.2. mis tahes sidevõrgus või terminalseadmes (mobiiltelefon, arvuti jmt) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide, ärisaladuste vmt kasutamine viisil, mis pole lubatud;
5.3. EMT või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;
5.4. mis tahes sidevõrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvuti- ja/või mobiiltelefoniviiruste, programmide või muu vastava tarkvara tahtlik või hooletusest põhjustatud kasutamine või levitamine;
5.5. elektroonilisel teel mis tahes isikutele mitteasjakohaste ja soovimatute sõnumite saatmine või nende edastamine (sealhulgas masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine. Kaasaaitamiseks loetakse nii avatud vahendusteenuse (open relay) olemasolu kui ka ajakohase viirusetõrje mittekasutamist arvutis, mobiiltelefonis või mõnes muus seadmes, millega on võimalik teenust kasutada. Soovimatuks masspostituseks loetakse muuhulgas anonüümsete või võltsitud saatjarekvisiitidega, ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud;
5.6. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mis tahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormusetõusu, sh elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga, näiteks "meilipommi", "ahelkirja", "püramiidskeemi" või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;
5.7. selliste andmete, veebilehtede või elektronposti sõnumite mis tahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga.

6. EMT rakendab interneti kasutamistingimusi, et tagada tavakasutajatele parim võimalik kvaliteet mõistlikuks internetikasutuseks.

7. EMT Internet on ette nähtud erinevate internetilehekülgede külastamiseks, e-kirjade lugemiseks, kirjutamiseks, vastuvõtmiseks ja saatmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara kasutamiseks ning teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja/või pidevaid andmesidesessioone. EMT Internet ei ole ette nähtud P2P failivahetusprogrammide (bittorrent, gnutella jt) kasutamiseks (kasutajalt-kasutajale). Loetelu ei ole lõplik ega piiratud toodud näidetega.
7.1 EMT Interneti teenuspakettides ja makseviisides, kus kuutasus sisaldub kindel andmemaht, on EMT-l õigus ette teatamata vähendada andmesidekiirust kuutasus sisalduva andmemahu piiri täitumisel. Kliendi kiirusepiirangu järgset andmesideühenduse maksimumkiirust piiratakse kiiruseni 64 kbit/sek allalaadimisel ja 32 kbps üleslaadimisel kuni kalendrikuu lõpuni. Kiirusevähendamise järgne kliendipoolne internetikasutamine on kliendile Eesti-siseselt EMT võrgus tasuta. Internetiteenuse kasutamisel roamingus kehtib tavapärane roaming-hinnakiri.
7.2 Võrgule olulist täiendavat koormust põhjustavatele andmesideliikluse liikidele või täiendavaid kvaliteedinõudeid esitavale kasutusele võib EMT rakendada erinõudeid või luua nende rakendamise võimaldamiseks täiendavaid lisateenuseid. Sama tehnoloogiaperekonna erinõuetega või täiendavate kvaliteedinõuetega protokollide kasutajaile ning neid kasutavatele teenusepakkujatele on tagatud võrdne kohtlemine. Täpsem info on esitatud konkreetsete teenusekirjelduste juures.

8. Teenuse kasutamisel peab klient võtma tarvitusele piisavad meetmed selleks, et kaitsta oma arvutit, mobiiltelefoni või mis iganes muud terminalseadet infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks kasutab Klient viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara ning muid kaasaegseid vahendeid, uuendades neid pidevalt vastavalt tarkvaratootjate poolt antud soovitustele. Soovitusi sobiva tarkvara valikuks saab nii EMT kui Elioni esindustest, aga ka vastavatelt kodulehtedelt.
8.1.Teenus "IP Filter" ei kaitse kliendi arvutit ja muid seadmeid rünnakute eest, vaid ainult piirab liiklust konkreetsetelt lähteaadressidelt.

9. Eeltoodud tingimuste mittetäitmisel, kui sellega kaasneb teiste EMT klientide, EMT Interneti või internetikasutajate huvide kahjustamine, on EMT-l õigus peatada ühepoolselt kliendile EMT Internet teenuste pakkumine.

10. Alates 01.03.2011 rakendab EMT kõikidele klientidele (va kõnekaardi kasutajad), kes ei kasuta piiramatu mahuga kuutasulisi andmeside makseviise, Eestisisese internetiteenuste kasutamisel arvelimiiti 30 € (km-ga) andmeside teenuste eest osutatava arve juures. Antud limiit on sõltumatu teenuse „Andmesidelimiit välismaal" limiidist. Limiidi hulka ei arvestata kuutasusid ja osatasusid.

11. Võrgu rikete ja rünnete vältimiseks, aga ka muudel turvakaalutlustel, on EMT-l õigus ühepoolselt muuta teenuse funktsionaalsust või selle kasutamise tingimusi, piirata teenuse kasutamist või lõpetada teenusepakkumine, teavitades sellest kliente EMT kodulehekülje või mõne muu massiteabevahendi kaudu.